Bústia ètica

Sistema intern d’informació (Canal de denúncies)

En data 23 d’octubre de 2019 s’aprova la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell relativa a la protecció de les persones que informin sobre infraccions del Dret de la Unió, que te com a objectiu: Reforçar l’aplicació del Dret i les polítiques de la Unió en àmbit específics mitjançant l’establiment de normes mínimes comuns que proporcionin un elevat nivell de protecció de les persones que informin sobre infraccions del Dret de la Unió.

En data 20 de febrer de 2023 es publica la Llei 2/2023 reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, que té com a finalitat: Atorgar una protecció adequada davant les represàlies que puguin patir les persones físiques que informin sobre infraccions del Dret de la Unió Europea.

Aquestes normatives afecten directament al CLILAB que dona resposta a través:

 • Via electrònica
 • Sol·licitud per demanar presencialment dia i hora: bustiaetica@cli.cat

S’ADREÇA A:
Informants que treballin al CLILAB i hagin obtingut informació sobre infraccions en un context laboral o professional:
 • Treballadors públics, o per compte aliè
 • Autònoms
 • Persones que pertanyen a l’òrgan d’administració, direcció o supervisió
 • Qui treballi per o sota supervisió i direcció de contractistes, subcontractistes i proveïdors
 • Els qui hagin finalitzat llur relació professional
 • Voluntaris, becaris, i personal en formació
 • Persones no contractades que hagin obtingut informació durant el procés de selecció
 • Representants legals de persones treballadores
 • Persones físiques relacionades amb l’informant
 • Persones jurídiques amb relació en context laboral (proveïdors, etc.)

INFRACCIONS QUE ES PODEN INFORMAR:
D’acord a l’article 2 de la Directiva (UE) 2019/1937:
 • Contractació pública
 • Serveis, productes i mercats financers, i prevenció del blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme
 • Seguretat dels productes i conformitat.
 • Seguretat del transport
 • Protecció del medi ambient
 • Protecció davant les radiacions i seguretat nuclear
 • Seguretat dels aliments i els pinsos, sanitat animal i benestar dels animals
 • Salut pública
  • Qualitat i seguretat dels òrgans i substàncies d’origen humà
  • Qualitat i seguretat dels medicaments i productes d’ús mèdic
  • Assistència sanitària transfronterera
  • Fabricació, presentació i venta de tabac
 • Protecció dels consumidors
 • Protecció de la privacitat i de les dades personals, i seguretat de les xarxes i els sistemes d’informació
 • Interessos financers de la Unió Europea
 • Infraccions relatives al mercat interior en matèria de competència i ajuts atorgats pels Estats, i infracció de les normes de l’impost sobre societats

CANALS D’INFORMACIÓ

CANAL INTERN

Amb l’objectiu de donar resposta a l’article 8 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, el CLILAB té definits 2 canals de comunicació:
 • Mitjans electrònics, que permet realitzar comunicacions per escrit
 • Presencialment

Mitjans electrònics
El CLILAB posa a disposició de la ciutadania un accés al Sistema Intern d’Informació a través del Servei de Bústia Ètica del Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC)

Com a tercer extern al CLILAB, el Consorci AOC només recepciona les comunicacions; ni les custodia ni les gestiona.

Mitjançant aquest accés, la persona pot omplir el formulari dissenyat per aquesta funció amb la possibilitat de mantenir el seu anonimat, enviar-lo, i obtenir el justificant de presentació d’escrit.

Presencialment
Les persones podran sol·licitar una reunió presencial amb el Responsable del Sistema mitjançant: bustiaetica@cli.cat. Aquesta es durà a terme en un termini màxim de 7 dies, sempre i quan la Responsable del Sistema estigui operativa.

En aquests casos la reunió es documentarà mitjançant una transcripció complerta i exacta signada per ambdues parts, tal i com estableix l’article 7.2.a) i b) de la Llei 2/2023, de 20 de febrer.

TERMINIS DE RESPOSTA
El termini màxim per donar resposta a les actuacions d’investigació és de 3 mesos des de la recepció de la informació, excepte en casos d’especial complexitat en que podrà estendre’s fins un màxim de 3 mesos addicionals.

Informació bàsica sobre el tractament de dades (català)

Informació bàsica sobre el tractament de dades (castellà)

Procediment gestió SII CLILAB Diagnòstics