Des del 25 de maig de 2018 és d'aplicació el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel que es deroga la Directiva 95/45/CE (Reglament general de protecció de dades), que ha comportat canvis significatius en la protecció de dades de caràcter personal, tant des del punt de vista dels drets de les persones com de les obligacions de les persones i entitats que tracten dades de caràcter personal.

El Consorci del Laboratori Intercomarcal de l’Alt Penedès, l’Anoia i el Garraf (CLILAB Diagnòstics) compleix amb les directrius del Reglament general de protecció de dades, la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i de l’altra normativa vigent a cada moment, i vetlla per tal de garantir un correcte ús i tractament de les dades personals dels interessats.

IDENTIFICACIÓ I DADES DE CONTACTE DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT
Consorci del Laboratori Intercomarcal de l’Alt Penedès, l’Anoia i el Garraf (CLILAB Diagnòstics)

CIF: Q5850025G
C/Espirall, s/n, 08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona)
Tel: +34 93 892 25 68
Correu electrònic: cli@cli.cat
DELEGAT/DA DE PROTECCIÓ DE DADES (DPD)
El delegat o delegada de protecció de dades és la persona encarregada de vetllar pel dret fonamental a la protecció de dades personals al CLILAB Diagnòstics, i de supervisar el compliment de la normativa reguladora.

El Delegat de Protecció de Dades del CLILAB Diagnòstics és la Fundació TIC Salut i Social – Oficina DPD Salut i la seva adreça de contacte és: dpd@ticsalutsocial.cat

El CLILAB Diagnòstics també te un Coordinador de Protecció de Dades designat i la seva adreça de contacte és: cpd@cli.cat
DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES
Teniu dret a obtenir informació sobre si al CLILAB Diagnòstics estem tractant dades personals que us concerneixen, o no.

Com a persones interessades, teniu els següents drets:
Dret a ser informats
  • Responsable del tractament: Consorci del Laboratori Intercomarcal de l’Alt Penedès, l’Anoia i el Garraf (CLILAB Diagnòstics) CIF: Q5850025G
  • Adreça postal: Carrer Espirall, s/n, 08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona)
  • Coordinador de protecció de dades al CLILAB Diagnòstics: cpd@cli.cat
  • Delegat de Protecció de Dades: Fundació TIC Salut i Social – Oficina DPD Salut i la seva adreça de contacte és: dpd@ticsalutsocial.cat
  • Registre d’Activitats de Tractament: RAT

Dret d’accés
Les persones interessades tenen dret a saber si el CLILAB Diagnòstics tracta dades personals seves i, si és així, tenen dret a accedir a aquestes dades. Dret de rectificació
Les persones interessades tenen dret a rectificar les seves dades personals inexactes i que es completin les dades incompletes. Esdevé quan les dades estan incompletes o inexactes. Dret de supressió (dret a l’oblit)
Les persones interessades tenen dret a obtenir la supressió de les seves dades personals (dret a l’oblit) quan: les dades ja no són necessàries per a la finalitat per a la qual es van recollir; es revoca el consentiment en el qual es basava el tractament; la persona interessada s’oposa al tractament; les dades s’han tractat il·lícitament; les dades s’han de suprimir per complir una obligació legal; les dades s’han obtingut en relació amb l’oferta de serveis de la societat de la informació adreçada a menors. Dret d’oposició
Les persones interessades tenen dret a oposar-se al tractament de les seves dades personals. La sol·licitud ha de ser motivada i fonamentar-se en motius relacionats amb la seva situació personal. Dret a la limitació del tractament
Les persones interessades poden marcar les seves dades de caràcter personal conservades, amb la finalitat de limitar-ne el tractament en el futur. No s’ha de confondre amb el bloqueig de les dades. La limitació del tractament sol·licitada per la persona interessada suposa que les seves dades personals es deixen de tractar. La limitació es pot sol·licitar quan:
  • La persona interessada ha exercit els drets de rectificació o oposició i mentre el responsable determina si escau atendre la sol·licitud.
  • El tractament és il·lícit, fet que determinaria l'esborrat de les dades, però l'interessat s'oposa a la supressió.
  • Les dades ja no són necessàries per al tractament, fet que determinaria l’esborrat de les dades, però l'interessat s’oposa a la supressió perquè les necessita per formular, exercir o defensar reclamacions.

Dret a la portabilitat de les dades
Les persones interessades tenen dret a rebre les dades personals que ha facilitat a un responsable del tractament en un format estructurat, d'ús comú i de lectura mecànica, i a transmetre-les a un altre responsable, si es compleixen els requisits següents:
  • El tractament es basa en el consentiment o en un contracte.
  • El tractament es fa per mitjans automatitzats.
Les persones interessades ho sol·liciten respecte de les dades que ha proporcionat al responsable i que l’afecten, incloses les derivades de la mateixa activitat de l'interessat.

No es pot exercir aquest dret, quan el tractament es fonamenta en el compliment d’una missió d’interès públic o inherent a l’exercici del poder públic.

REGISTRE D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT
Per veure la informació detallada del Registre d’Activitats de Tractament del CLILAB Diagnòstics: Veure RAT
ALTRA INFORMACIÓ D’INTERÈS
Per ampliar la informació referent als drets de les persones en matèria de protecció de dades, s'inclou un enllaç a la pàgina de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades https://apdcat.gencat.cat/ca/inici) .

És possible que la present Política de Privacitat s’hagi d’anar actualitzant. Per això, és necessari que revisi aquesta política de forma periòdica i, si és possible, cada vegada que accedeixi a aquesta pàgina web, per tal d’estar adequadament informat sobre el tipus d’informació recopilada i el seu tractament.