Estudi del perfil lipídic al laboratori clínic: enfocament integral

Tornar a Notícies
Estudi del perfil lipídic i la relació amb el  RCV

Descobreix com l'estudi del perfil lipídic al laboratori clínic és essencial en la prevenció, el monitoratge i l'avaluació de malalties cardiovasculars. Des de l'estratificació de valors fins a la mesura precisa del colesterol LDL i l'atenció a factors genètics, aquest enfocament integral transforma l'avaluació del risc cardiovascular.

Les malalties cardiovasculars (MCV) lideren les estadístiques mundials de mortalitat, estretament vinculades a factors que tenen un gran pes sobre l'arterioesclerosi. Els informes de laboratori no consideraven la història clínica i els factors de risc del pacient, provocant un monitoratge deficient del risc cardiovascular (RCV). En resposta a aquesta necessitat, societats mèdiques espanyoles han creat un document de consens per a la determinació i informació del perfil lipídic en laboratoris clínics espanyols. En aquest article, destaquem com CLILAB ha integrat aquestes guies, permetent una atenció mèdica més efectiva.

Recomanacions del laboratori clínic per prevenir malalties cardiovasculars

A CLILAB hem implementat una sèrie de recomanacions centrades en l'estratificació dels valors de referència de diversos paràmetres segons el RCV. Aquesta estratificació del risc és essencial per optimitzar la prevenció de les MCV.

  • Colesterol LDL Directe: Per a pacients amb nivells elevats de triglicèrids (>400 mg/dL), es recomana mesurar directament el colesterol LDL per a més precisió.

  • Apolipoproteïna B (Apo B): Encara que no sol formar part del perfil lipídic estàndard, l'Apo B constitueix la principal part proteica de les lipoproteïnes aterogèniques, incloent-hi el colesterol VLDL i el colesterol LDL. La seva avaluació és rellevant en casos d'alts nivells de triglicèrids, diabetis, obesitat, síndrome metabòlics o quan el mesurament del colesterol LDL és imprecís. El component genètic té un paper important en la variabilitat de l'Apo B. La presència de certs al·lels, com l'heterozigosi d'APO E2 i APO E4, pot influir en l'augment de la probabilitat d'ateroesclerosi i dislipidèmies greus. Per contra, l'heterozigosi de l'APO E3 és el genotip més comú i no s'associa a un augment del RCV.

  • Colesterol No HDL: Es mesura en tots els pacients com a part del perfil lipídic. Es calcula de manera simple (colesterol total - colesterol HDL) i reflecteix el colesterol de lipoproteïnes aterogèniques i una correlació elevada amb els nivells d'Apo B. És el paràmetre lipídic de referència per a l'estimació del RCV amb les equacions de SCORE2 i SCORE2-OP segons els models d'estimació del RCV recomanant per la Societat Europea de Cardiologia (ESC).

  • Lipoproteïna (a): Es determina una vegada a la vida, a causa de la seva marcada influència genètica i la manca de tractaments farmacològics específics per la seva modulació. Les excepcions a aquesta regla són la transició a la menopausa, l'embaràs, l'ús d'anticonceptius orals, la malaltia renal crònica o la síndrome nefròtica quan s'administra un tractament específic per reduir la Lp(a) o per modular les opcions terapèutiques, com l'ús d'inhibidors de PCSK9.

    Els nivells de Lp(a) a la sang depenen de la mida de les seves isoformes determinades genèticament, i poden variar entre 275-800 kDa en diferents poblacions i grups ètnics. Històricament, el mesurament de la massa de la Lp(a) (mg/L) incloïa tots els seus components (ApoA, ApoB-100, colesterol, èsters de colesterol, fosfolípids, triglicèrids i carbohidrats), resultant en una avaluació inexacta del RCV.

    Individus amb un nombre baix de partícules grans podien mostrar nivells de Lp(a) similars a aquells amb un nombre elevat de partícules petites, classificant-se erròniament en termes de risc. Per correlacionar de manera més precisa el nombre de partícules aterogèniques, a CLILAB es mesura la concentració (nmol/L), mitjançant immunoassaig, la part proteica de la Lp(a) independentment de la seva mida.

Quins mètodes es fan servir per determinar el colesterol-LDL?

El mesurament del colesterol-LDL és fonamental en l'avaluació del perfil lipídic. El mètode de referència es fa als laboratoris especialitzats mitjançant la tècnica d'ultracentrifugació per obtenir la màxima precisió. No obstant això, a la pràctica clínica comuna, s'utilitza una estimació basada en els mesuraments de colesterol total, triglicèrids i colesterol HDL, a través de fórmules específiques com la de Friedewald. Tanmateix, aquesta fórmula és inexacta en casos de triglicèrids elevats.

Valors normals i alertes a l'avaluació del risc cardiovascular

Els informes de laboratori han d'enfocar-se en el risc individual del pacient, evitant l'ús d'asteriscs per a valors no poblacionals i establint alertes per a nivells lipídics extrems.

Taula 1. Valors lipídics desitjables en adults segons les societats europees de cardiologia.

Taula 2. Alertes recomanades per establir al sistema informàtic o informe de laboratori del centre.

Factors que influeixen en la determinació del perfil lipídic del pacient.

Es recomana mantenir hàbits estables previs a l'extracció, evitar exercici intens i fer l'extracció en posició asseguda. Descartar dislipidèmies secundàries i considerar l'impacte de processos inflamatoris recents és essencial per obtenir resultats fiables. Després d'un esdeveniment isquèmic agut, s'aconsella mesurar paràmetres lipídics a les primeres 24 hores, ja que passat aquest temps, els nivells de colesterol Total i colesterol LDL poden estar disminuïts.

El paper del laboratori clínic en la prevenció del risc cardiovascular

L'estudi del perfil lipídic al laboratori clínic té un paper crucial en la prevenció, monitoratge i avaluació del RCV. La comunicació d'alertes i la formulació de recomanacions específiques als professionals de la salut són aspectes fonamentals de la nostra feina. La prevenció del RCV és un esforç conjunt entre laboratoris clínics i altres professionals de la salut per tal de garantir la salut dels pacients.

REFERÈNCIES

  1. Arrobas Velilla T, Guijarro C, Campuzano Ruiz R, et al. Documento de consenso para la determinación e informe del perfil lipídico en laboratorios clínicos españoles: ¿Qué parámetros debe incluir un perfil lipídico básico? Nefrología. 2023;43(4):474-483. doi:https://doi.org/10.1016/j.nefro.2023.02.002

Actualitat CLILAB Diagnòstics

AVISOS I COMUNICATS

En aquest apartat podràs trobar tota la informació d'última hora relacionada amb el CLILAB Diagnòstics.

Trobaràs indicacions tècniques o notes informatives relacionades amb determinacions i també incidències climatològique o els dies festius del CLILAB Diagnòstic.

NOTÍCIES D'INTERÈS GENERAL