Comunicació eficaç entre el professional del laboratori i altres especialistes

Tornar a Notícies

La col·laboració entre els professionals del laboratori i els facultatius clínics que atenen a peu de llit als pacients és fonamental per a prendre les decisions clíniques adequades. Com es pot millorar la comunicació entre els diferents especialistes?

Les proves de laboratori són la base de més del 66% de les decisions clíniques. Per això, és important que existeixi una bona comunicació entre els professionals que emeten els resultats i els qui els reben. La falta de comunicació fluida, la pèrdua d'informació, els errors en la transmissió de la informació o la mala interpretació són fonts d'errors mèdics que poden tenir conseqüències negatives per a la seguretat del pacient.

Els punts clau en els quals s'ha d'incidir per a millorar la comunicació entre el laboratori i els facultatius clínics són:

1. Aproximar l'especialitat del laboratori a les altres especialitats.

En molts casos, els laboratoris clínics estan allunyats de les consultes mèdiques, la qual cosa dificulta la comunicació i fa que fins i tot alguns facultatius desconeguin la seva ubicació.

El laboratori ha de ser un espai accessible per a la resta dels especialistes. Iniciatives com reunions presencials, rotacions de residents o formacions multidisciplinàries en el servei serveixen per a estrènyer llaços professionals i fomentar el treball en equip. Crear un clima de treball fonamentat en la confiança permetrà al facultatiu clínic acudir al laboratori en cas de dubtes sobre quines proves ha de demanar, com sol·licitar-les o interpretar-les o per a discutir sobre un diagnòstic complex.

2. Disposar de la informació suficient dels pacients.

Conèixer les característiques dels pacients que afecten les proves analítiques és fonamental per a obtenir uns resultats de qualitat. Les dades clíniques com els tractaments, les malalties concomitants o, fins i tot, la professió o els viatges que ha fet un pacient poden influir en els resultats o poden guiar al professional del laboratori per a triar quines són les proves més adequades o sota quines condicions s'han de dur a terme. Malgrat això, en molts casos es reben peticions d'anàlisis en els quals només consten les proves sol·licitades i les dades demogràfiques dels pacients.

Una de les responsabilitats del facultatiu del laboratori clínic consisteix a explicar a la resta dels especialistes per què es necessita que la informació dels pacients sigui la més completa i detallada possible i per què el facultatiu clínic ha d'invertir un temps extra a completar aquestes dades en les peticions. En aquest sentit, la petició electrònica proporciona grans avantatges:

  • Es minimitzen els errors d'interpretació, ja que la informació sempre és clarament llegible.
  • Es poden programar camps de compliment obligatori per a garantir que sempre es detallen les dades necessàries (per exemple, el CLILAB Diagnòstics aprofitem aquesta funcionalitat perquè en les sol·licituds s'especifiqui el tractament antibiòtic del pacient).

3. Proporcionar informació i formació útil a la resta dels professionals.

La medicina de laboratori és relativament desconeguda per a molts professionals, i és que les disciplines de laboratori clínic encara ocupen una part molt petita en el currículum acadèmic dels metges. En conseqüència, molts especialistes desconeixen com s'analitzen les mostres i quins requisits es necessiten perquè els resultats siguin de qualitat. Els professionals del laboratori disposen dels coneixements i tenen la capacitat de revertir aquesta situació. Els punts més rellevants per a millorar aquesta situació serien:

4. Compartir els coneixements de la medicina del laboratori amb els facultatius clínics.

Els professionals del laboratori han d'aportar informació que pugui ajudar al clínic i valorar els resultats de manera conjunta. Poder afegir comentaris en l'informe o, directament, parlar amb el clínic per telèfon o en persona permet assegurar que la informació arriba al destinatari correctament sense dubtes en la interpretació dels resultats, una cosa especialment important quan es comuniquen valors crítics que requereixen una acció immediata.

Conclusions

Els resultats del laboratori són fonamentals en el diagnòstic, el seguiment i la presa de decisions terapèutiques. Per això, els clínics i els professionals del laboratori han de col·laborar i assegurar que la informació circula entre totes dues parts de manera fluida, correcta, transparent i bidireccional.

Des de CLILAB Diagnòstics, com a professionals sanitaris, compartim la nostra experiència en medicina del laboratori i formem part integral del procés de presa de decisions clíniques juntament amb els metges que atenen directament als pacients.

Referències

Actualitat CLILAB Diagnòstics

AVISOS I COMUNICATS

En aquest apartat podràs trobar tota la informació d'última hora relacionada amb el CLILAB Diagnòstics.

Trobaràs indicacions tècniques o notes informatives relacionades amb determinacions i també incidències climatològique o els dies festius del CLILAB Diagnòstic.

NOTÍCIES D'INTERÈS GENERAL