Descobreix les recomanacions per abordar els bacteris Gram-negatius Resistents als antibiòtics Carbapenèmics (CR-GNB) al laboratori clínic.

Tornar a Notícies

La resistència als antibiòtics carbapenèmics representa un desafiament significatiu en la salut pública i requereix estratègies específiques per al seu maneig i control. Coneix les darreres recomanacions de la SEIMC per abordar les resistències al laboratori clínic.

La resistència als antibiòtics és un fenomen natural on els bacteris desenvolupen mecanismes per contrarestar els efectes dels antibiòtics. Tot i això, en els darrers anys han emergit com una amenaça per a la salut mundial a causa de l'ús excessiu i inadequat d'antibiòtics en humans, animals i l'agricultura, posant en perill l'eficàcia d'aquests tractaments fonamentals.

Per abordar aquesta amenaça, l'Organització Mundial de la Salut (OMS) va desenvolupar l’any 2017 una llista de patògens amb l’objectiu de prioritzar i orientar les investigacions al desenvolupament de nous tractaments. Els resultats es van estratificar en tres nivells de prioritat: crític, alt i mitjà. Entre els patògens crítics es troben:

Patògens crítics categoritzats per l'OMS

Antibiòtics carbapenèmics i les resistències en bacteris gramnegatius

Els carbapenems són una classe d'antibiòtics beta-lactàmics de gran espectre que actuen inhibint la síntesi de la paret cel·lular bacteriana (vegeu Figura 1.) Són estructuralment similars a les penicil·lines i cefalosporines, però tenen una major resistència als enzims anomenats beta-lactamases d'espectre estès. Els mecanismes de resistències a carbapenems inclouen la producció d'enzims, anomenats carbapenemases, capaces d'hidrolitzar els antibiòtics, així com altres mecanismes com ara alteracions de porines o sobreexpressió de bombes d'expulsió. Els bacteris gramnegatius resistents a carbapenems constitueixen la prioritat crítica de l'OMS a causa de limitades alternatives terapèutiques i l'alta mortalitat associada.

Figura 1.

Carbapenemases

Recomanacions per al diagnòstic dels Bacteris Gram-negatius resistents a carbapenèmics (CR-GNB)

El document de la Societat Espanyola de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica (SEIMC) ofereix recomanacions sòlides per al diagnòstic i el tractament d'infeccions per CR-GNB.

Detecció de carbapenemases

Per a la detecció de bacteris productors de carbapenemases, s'utilitzen mètodes fenotípics i moleculars. Actualment, els laboratoris disposen de diverses tècniques per identificar aquests bacteris, entre els quals cal destacar els cultius en medis cromogènics selectius, les immunocromatografies, tècniques de detecció d'hidròlisi de carbapenems (per exemple, tècniques colorimètriques i proteòmiques) i les tècniques moleculars (vegeu Figures 2,3 i 4).

A CLILAB Diagnòstics detectem les resistències a carbapenems fent ús de tècniques clàssiques fenotípiques (microdil·lució i difusió amb discos), així com les tècniques ràpides basades en immunocromatografia i biologia molecular, com la Real-time Polymerase Chain Reaction (real-time PCR).

La ràpida detecció de bacteris productors de carbapenemases és important per seleccionar el millor tractament antimicrobià. A més a més, és essencial per conèixer la situació epidemiològica local i dissenyar sistemes adequats de control d'infeccions. També és crucial per a la salut pública, ja que s'observen variacions geogràfiques significatives en la prevalença i la distribució dels diferents tipus de carbapenemases.

Figura 2.

Detecció resistències Tècniques immunocromàtiques i colorimètriques

Figura 3.

Detecció resistències Tècniques moleculars

Figura 4.

Detecció resistències Tècniques proteòmiques

Detecció de colonització asimptomàtica per bacils gramnegatius multiresistents

Una part important en el control de disseminació dels bacteris multiresistents fa referència a la detecció dels portadors asimptomàtics. És necessari fer cultius de vigilància, guiats per l'epidemiologia local i l'avaluació del risc del pacient. Entre els factors de risc del portador, cal destacar els següents: pacients amb colonització/infecció prèvia per microorganismes multiresistents, pacients amb antecedents d'hospitalització recent en entorns amb presència de CR-GNB endèmics, pacients que van rebre recentment tractaments antibiòtics.

El frotis rectal és la mostra més adequada per detectar la colonització asimptomàtica de bacils gramnegatius multiresistents, especialment per enterobacteris productors de carbapenemases.

Conclusió:

La resistència als antibiòtics, especialment als carbapenèmics, representa un repte complex i multidimensional. La implementació de programes d'ús racional d'antibiòtics s'ha d'estendre globalment, focalitzant-se en entorns hospitalaris i comunitaris, i complementar-se amb campanyes de conscienciació pública. La urgència de desenvolupar eines innovadores per donar suport a l'ús apropiat d'antibiòtics i una planificació a llarg termini és imperativa per fer front a aquest desafiament crític en la salut pública. En aquest context, el laboratori de microbiologia té un paper essencial per generar una resposta coordinada que ajudi a salvaguardar l'eficàcia dels medicaments i reduir la morbimortalitat associada a les resistències.

REFERÈNCIES

1. Pintado V, Ruiz-Garbajosa P, Aguilera-Alonso D, et al. Executive summary of the consensus document of the Spanish Society of Infectious Diseases and Clinical Microbiology (SEIMC) on the diagnosis and antimicrobial treatment of infections due to carbapenem-resistant Gram-negative bacteria. 2023;41(6):360-370. doi:https://doi.org/10.1016/j.eimce.2022.06.014

2. Lepe JA, Martínez-Martínez L. Mecanismos de resistencia en bacterias gramnegativas. Medicina Intensiva. Published online March 2022. doi:https://doi.org/10.1016/j.medin.2022.02.004

‌3. Australia, Houchens, Tacconelli E, et al. GLOBAL PRIORITY LIST of ANTIBIOTIC-RESISTANT BACTERIA to GUIDE RESEARCH, DISCOVERY, and DEVELOPMENT of NEW ANTIBIOTICS. https://remed.org/wp-content/uploads/2017/03/lobal-priority-list-of-antibiotic-resistant-bacteria-2017.pdf

Actualitat CLILAB Diagnòstics

AVISOS I COMUNICATS

En aquest apartat podràs trobar tota la informació d'última hora relacionada amb el CLILAB Diagnòstics.

Trobaràs indicacions tècniques o notes informatives relacionades amb determinacions i també incidències climatològique o els dies festius del CLILAB Diagnòstic.

NOTÍCIES D'INTERÈS GENERAL