Política de qualitat

La política de qualitat del CLILAB Diagnòstics està orientada a satisfer les exigències i expectatives dels nostres clients.

La Direcció del CLILAB Diagnòstics s’assegura que les necessitats i expectatives dels clients, estan definides i convertides en requisits amb el fi d’aconseguir la seva confiança i augmentar la seva satisfacció.

La nostra política de qualitat té la MISSIÓ de donar suport en la prevenció, diagnòstic i seguiment de la malaltia amb qualitat, eficiència i afany de millora continua. La VISIÓ de ser referent com a model territorial d'Anàlisis Clíniques i Anatomia Patològica, integrant l'assistència primària i hospitalària. I els seus VALORS són garantir les expectatives dels clients, els requeriments legals i els principis ètics del treball realitzat amb, qualitat, eficiència, professionalitat, flexibilitat, promovent la millora continua i amb un bon clima laboral.

Política de Qualitat

SISTEMA DE QUALITAT

El sistema de Qualitat del CLILAB Diagnòstics està regit pels criteris de la Norma Internacional ISO 9001:2015, i els requisits legals i reglamentaris que li són aplicables als seus productes i serveis (Auditories LOPD).

Descarregar Certificat ISO
Descargar Certificado ISO (Castellano)

CLILAB Diagnòstic també està acreditat per ENAC segons la norma ISO 15189. L'abast d'aquesta acreditació inclou proves de serologia, autoimmunitat, al·lèrgies, microbiologia molecular, hormones, marcadors tumorals, proteïnes i cribratge prenatal pel que fa al Laboratori General. També inclou el diagnòstic de la patologia mamària del Laboratori d'Anatomia Patològica.

Veure acreditació ENAC ISO 15189

Per garantir l'eficàcia del Sistema de Qualitat la Direcció del CLILAB Diagnòstics es compromet a:

  • Aportar els recursos necessaris per adquirir els mitjans adequats i formar el personal en consonància amb les exigències del sistema.

  • Editar i revisar el sistema de qualitat amb la periodicitat necessària, amb l'objecte de corregir les desviacions detectades i/o introduir millores, anticipant-nos a les exigències creixents dels clients i dels mercats.

  • Garantir el compromís de millora contínua de la qualitat és clarament entès i assumit per tots els empleats com a via imprescindible per assegurar la màxima satisfacció dels nostres clients i la competitivitat de l'empresa.