Controls de qualitat

La política de qualitat del CLILAB està orientada a satisfer les exigències i expectatives dels nostres clients.

La Direcció del CLILAB s’assegura que: les necessitats i expectatives dels clinets, estan definides i convertides en requisits amb el fi d’aconseguir la seva confiança i augmentar la seva satisfacció.
Dins de les activitats comercials de l’empresa, està inclosa la de l’estudi de l’evolució de les necessitats del mercat sanitari per adaptar els productes (determinacions, perfils, estudi de diferents mostres biològiques, formació, etc.) i modalitats de prestació. Els requisits dels clients siguin completament entesos i satisfets. Els clients sol·liciten els productes per la seva referència. La seva descripció està descrita al Catàleg de Consultes de Determinacions Analítiques i Perfils, a disposició dels clients. Per facilitar el treball dels facultatius, es faciliten fulls de petició amb les determinacions i perfils més normals.

Descarregar

ISO 9001:2015

Sistema de Qualitat

El sistema de Qualitat que el CLILAB està desenvolupant i implantant, segueix els criteris de la Norma Internacional ISO 9001:2015 i els requisits legals i reglamentaris que li són aplicables als seus productes i serveis.

La Política de Qualitat del CLILAB es basa en tres fonaments principals:

MISSIÓ: Donar suport en la prevenció, diagnòstic i seguiment de la malaltia amb qualitat, eficiència i afany de millora continua.
VISIÓ: Ser referent com model territorial d'Anàlisis Clíniques i Anatomia Patològica, integrant l'assitència promària i hospitalària.
VALORS: Garantir les EXPECTATIVES DELS CLIENTS, els requeriments LEGALS i els princips ÉTICS del treball realitzat amb QUALITAT, EFICIÉNCIA, PROFESSIONALITAT, FLEXIBILITAT, promovent la MILLORA CONTÍNUA i amb un BON CLIMA LABORAL.

Per garantir l'eficàcia del Sistema de Qualitat, la Direcció del CLILAB es compromet a:

  • Aportar els recursos necessaris per adquirir els mitjans adequats i formar el personal en consonància amb les exigències del sistema.

  • Editar i revisar el sistema de qualitat amb la periodicitat necessària, amb l'objecte de corregir les desviacions detectades i/o introduir millores, anticipant-nos a les exigències creixents dels clients i dels mercats.

  • Garantir el compromís de millora contínua de la qualitat és clarament entès i assumit per tots els empleats com a via imprescindible per assegurar la màxima satisfacció dels nostres clients i la competitivitat de l'empresa.