Codi de conducta

En aquest subapartat hi podreu trobar tota la informació relacionada amb el Codi de conducta dels alts càrrecs i personal directiu de l'Administració de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic. (Actualització: aprovat per Acord de Govern el 21 de juny de 2016)

Actualització Anual

Última revisió