Convenis i acords de naturalesa sindical

En aquest subapartat hi podreu trobar el Conveni Col·lectiu vigent que es regeix el Consorci Laboratori Intercomarcal de l'Alt Penedès, l'Anoia i el Garraf, així com els acords d'adhesió.

Actualització Anual

Última revisió