Retribucions i declaració de béns

En aquest subapartat hi podreu trobar tota la informació relacionada a retribucions, indemnitzacions i dietes dels càrrecs d'Alta Direcció i de personal laboral del Consorci Laboratori Intercomarcal de l'Alt Penedès, l'Anoia i el Garraf.

Actualització Anual

Última revisió