Hematologia i Hemostàsia

Els tubs es processen distribuïts en línies per tipus de mostra, i amb diferenciació entre anàlisis de rutina i proves especials.

HEMATOLOGIA (EDTA)
L'automatització i organització de l'àrea, permet optimitzar la quantitat de mostra, garantint la traçabilitat per obtenir múltiples resultats amb un sol tub de sang total en EDTA.
Les línies de treball són:Segons els resultats de l'hemograma, la morfologia i la sospita diagnòstica es realitza un estudi seqüencial per HPLC i electroforesi. Es col·labora també amb Biologia Molecular per l'estudi molecular d'Alfatalasèmia en el diagnòstic d'Hemoglobinopaties.

HEMOSTÀSIA (Citrat)
Es realitzen diàriament tècniques de rutina en plasma fresc. Com a tècniques especials de menor freqüència s'efectuen proves per Estudi de Hipercoagulabilitat o Trombofília, i de forma programada els Estudis de Coagulopatia.

TÈCNIQUES MANUALS
- Hemograma, Fórmula Leucocitària i Reticulòcits (6 centres)
- Velocitat de Sedimentació Globular (6 centres)
- Inmunohematologia (Grup sanguini, Test de Coombs Directe i Indirecte, Identificació i Titulació d'Anticossos Irregulars)
- Anàlisis de HbA1c per HPLC (Central de Vilafranca)
- Estudi de Talassèmies (HbA2 y F) per HPLC (Central de Vilafranca)
- Electroforesis d'Hemoglobines (Central de Vilafranca)
- Anàlisis de Cristalls en líquids articulars.
- Tinció de Fosfatases Alcalines Granulocitàries