Immunologia

El laboratori clínic d'immunologia juga un paper crucial en el diagnòstic d'al·lèrgies i malalties autoimmunes

Al servei de diagnòstic clínic d'Immunologia, duem a terme anàlisi d'al·lèrgies, estudis d'autoimmunitat, immunoquímica, avaluació de components monoclonals i cribratge prenatal.

Dins del laboratori d'immunologia, hi ha diverses àrees d'especialització, on es realitzen diferents proves:

Al·lèrgia
L'al·lèrgia es manifesta com una reacció exagerada del sistema immune davant de substàncies inofensives, conegudes com a al·lèrgens. A Clilab, s'analitzen anticossos IgE específics davant de més de 35 al·lèrgens ambientals i alimentaris.

Autoimmunitat
En les malalties autoimmunes, el sistema immune reacciona per error davant de components propis del cos. Aquest pot atacar un òrgan o teixit particular (òrgan específic) o bé múltiples òrgans (sistèmica). Detectar els autoanticossos és essencial per conèixer la seva etiologia. A CLILAB, detectem autoanticossos mitjançant les tècniques de:
  • Immunofluorescència Indirecta (IF): útils per al cribratge preliminar.
  • Immunoblot: utilitzats en la confirmació i identificació específica d'autoanticossos.
  • Quimioluminescència, ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) i Turbidimetria: útils per mesurar la concentració d'autoanticossos.
Aquestes proves de laboratori són essencials per al diagnòstic de malalties autoimmunes sistèmiques, com ara el Lupus eritematós sistèmic (LES) o l'artritis reumatoide (AR). També són fonamentals per diagnosticar malalties autoimmunes òrgan específiques, com la vasculitis.

Immunoquímica
Les tècniques de detecció immunoquímiques es basen en la formació de complexos antigen-anticòs per a la quantificació de substàncies específiques en mostres biològiques.
A Immunoquímica, duem a terme la detecció d'hormones, marcadors tumorals i proves serològiques.

Estudi de Component Monoclonal:
A CLILAB, realitzem l'estudi de proteïnes plasmàtiques per electroforesi capil·lar i l'estudi del component monoclonal per immunofixació en gels d'agarosa en mostres de sang i orina.
Una proteïna monoclonal és una immunoglobulina produïda a l'excés per un clon anormal d'una cèl·lula plasmàtica. La seva detecció és essencial en la detecció de Gammapaties Monoclonals i el diagnòstic i seguiment del mieloma múltiple.

També duem a terme la determinació de crioglobulines, immunoglobulines que s'agreguen a baixes temperatures i poden causar problemes clínics deguts principalment a l'obstrucció de vasos sanguinis.

Cribratge Prenatal:
La quimioluminescència s'usa per fer cribratge prenatal i determinar nivells de:
  • Proteïna A Placentària Associada (PAPP-A): important en l'avaluació del risc d'anomalies als cromosomes.
  • Beta hCG Lliure: hormona essencial per avaluar el desenvolupament embrionari i fetal.
Complementem aquestes anàlisis amb un programari dissenyat per calcular els índexs de risc de condicions com la síndrome de Down i defectes del tub neural. Aquest enfocament integrat proporciona als ginecòlegs una eina per a la consulta instantània de l’índex d’aquestes malalties.